Przejdź do treści

Statut

STATUT
Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Załącznik do uchwały nr 6/WZ/2020 Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku z dnia 30 czerwca 2020r.

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
1. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa w szczególności na podstawie ustawy – Prawo
o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.
2. Nazwa Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest prawnie zastrzeżona.

§ 2
Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

§ 3
1. Siedzibą stowarzyszenia jest Nowy Sącz.
2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
4. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych organizacji – krajowych i międzynarodowych – na zasadach pełnej autonomii.

§ 4
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 5
1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 6
1. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.
2. Stowarzyszenie może używać wyróżniających je znaków graficznych i innych symboli.
3. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 7
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) działalność edukacyjna, oświatowa i szkoleniowa w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie oraz nauki języków obcych,
2) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań osób starszych,
3) inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i przeciwdziałanie patologiom społecznym,
4) stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych,
5) wspieranie rozwoju edukacji i kultury, ochrona dóbr kultury i tradycji,
6) aktywizacja społeczna osób starszych,
7) organizowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i bezrobotnych,
8) ochrona i promocja zdrowia, w tym propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,
9) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
10) profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych,
11) promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu,
12) profilaktyka uzależnień i patologii społecznych,
13) propagowanie, kultywowanie, upowszechnianie i organizowanie turystyki
i krajoznawstwa,
14) organizowanie wypoczynku osób starszych,
15) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
16) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
17) działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
18) działalność na rzecz upowszechniania i organizowania, utrzymania, nawiązania
i zacieśniania współpracy międzypokoleniowej,
19) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi
i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu – szerzenie przyjaźni
i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami,
20) promocja i organizacja wolontariatu,
21) działalność na rzecz ekologii i ochrony środowiska naturalnego,
22) działalność charytatywna,
23) upowszechnianie wiedzy o Nowym Sączu i Sądecczyźnie, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi osobami zasłużonymi dla Sądecczyzny,
24) ułatwianie kontaktów z instytucjami takimi jak: służba zdrowia, ośrodki rehabilitacyjne, ośrodki kultury i inne,
25) działalność na rzecz rozwoju idei gminnych, powiatowych i wojewódzkich rad seniorów,
26) działalność na rzecz wzmacniania aktywności i świadomości obywatelskiej na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim,
27) inicjowanie, wzmacnianie i wsparcie dla procesów partycypacyjnych,
28) promowanie dialogu obywatelskiego i procesów konsultacyjnych,
29) edukacja obywatelska i konsumencka,
30) wsparcie i profesjonalizacja sektora pozarządowego,
31) upowszechnianie ekonomii społecznej,
32) upowszechnianie „srebrnej gospodarki”.
2. Cele, o których mowa w ust. 1 realizowane są w sferze zadań publicznych, o której mowa w przepisie art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
a w szczególności w zakresie:
1) pomocy społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
12) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
14) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
15) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
16) działań wspomagających rozwój demokracji;
17) ratownictwa i ochrony ludności;
18) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
19) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
20) promocji i organizacji wolontariatu;
21) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

§ 8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej,
2) organizowanie, tworzenie i prowadzenie zespołów i sekcji zainteresowań,
3) prowadzenie działalności szkoleniowej,
4) organizowanie seminariów, szkoleń, warsztatów, kursów i lektoratów języków obcych,
5) organizowanie wykładów, odczytów, debat, konferencji, spotkań i prelekcji,
6) organizowanie wystaw, koncertów, festiwali, festynów, występów i konkursów,
7) prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
8) organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów edukacyjnych, turystycznych i krajoznawczych,
9) organizowanie krajowych i międzynarodowych plenerów, spotkań integracyjnych, sportowych, turystycznych i rehabilitacyjnych oraz wymian osób dorosłych i seniorów,
10) prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów, ulotek, książek itp.),
11) prowadzenie działalności doradczej,
12) prowadzenie działalności stypendialnej,
13) organizowanie badań profilaktycznych,
14) tworzenie, prowadzenie i wspieranie grup samopomocowych,
15) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej,
16) wspieranie finansowe i materialne osób będących w potrzebie w tym członków Stowarzyszenia,
17) organizowanie zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł,
18) organizowanie imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych,
19) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach zgodnych z celami statutowymi,
20) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, sektorem prywatnym
i organizacjami pozarządowymi.
2. Wymienione w ust. 1. rodzaje działalności realizowane będą przez Stowarzyszenie
w ramach prowadzonej przez nią nieodpłatnej działalności statutowej, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność statutową.
4. Odpłatną działalność statutową Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w ust. 1 pkt 1)-11), 13), 14) i 18).
5. Decyzję w zakresie prowadzenia danej działalności w formie odpłatnej bądź nieodpłatnej podejmuje Zarząd.
6. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne – krajowe
i zagraniczne, jednakże osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) słuchaczy,
3) wspierających,
4) honorowych.

§ 11
1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, akceptuje cele Stowarzyszenia i jego statut, przedłoży deklarację członkowską [według wzoru ustalonego przez zarząd] oraz uiści składkę członkowską.
2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Zarząd wyznaczy termin w celu złożenia przez członków zwyczajnych deklaracji członka zwyczajnego potwierdzającej chęć pozostania członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia. Przepis ten dotyczy osób, które były członkami zwyczajnymi na dzień 31 stycznia 2020r. W przypadku nie złożenia deklaracji, o której mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, do dnia wyznaczonego przez zarząd, dana osoba traci status członka zwyczajnego.
4. Utrata statusu członka zwyczajnego w trybie opisanym w ust. 3 nie wyklucza możliwości ponownego złożenia deklaracji członkowskiej na zasadach określonych w ust. 1
5. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem ust. 1.
6. Przyjęcia nowych członków zwyczajnych lub odmowy ich przyjęcia dokonuje uchwałą zarząd. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zarząd dokonuje zwrotu uiszczonej składki członkowskiej.

§ 12
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) uczestniczyć w walnych zebraniach z prawem głosu oraz biernym i czynnym prawem wyborczym,
2) zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,
3) zgłaszać projekty uchwał [grupa 15 członków zwyczajnych],
4) uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,
5) brać udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez zarząd.

§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych należą:
1) aktywne uczestniczenie w działalności – organizacyjnej (logistycznej) i merytorycznej Stowarzyszenia,
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3) troska o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz,
4) uczestniczenie w walnych zebraniach, posiedzeniach innych organów oraz ciał opiniodawczo-doradczych jeśli dana osoba jest jego członkiem,
5) regularne opłacanie składek członkowskich,
6) dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 14
1. Członkiem słuchaczem może być osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, akceptuje cele Stowarzyszenia i jego statut, zamierza uczestniczyć wyłącznie w zajęciach merytorycznych organizowanych przez Stowarzyszenie, przedłoży deklarację członka słuchacza [według wzoru ustalonego przez zarząd] oraz uiści składkę członkowską.
2. Status członka słuchacza uzyskuje się na okres 1 roku.
3. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania, może być członkiem słuchaczem,
z uwzględnieniem ust. 1.
4. Przyjęcia nowych członków słuchaczy lub odmowy ich przyjęcia dokonuje uchwałą zarząd. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków słuchaczy zarząd dokonuje zwrotu uiszczonej składki członkowskiej.

§ 15
Członkowie słuchacze mają prawo:
1) zgłaszać wnioski do władz Stowarzyszenia,
2) uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,
3) brać udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie [na zasadach określonych przez zarząd].

§ 16
Do obowiązków członków słuchaczy należy:
1) aktywne uczestniczenie w działalności merytorycznej Stowarzyszenia w szczególności uczęszczanie na wykłady i wybrane zajęcia dodatkowe,
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
3) troska o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz,
4) opłacanie składki członkowskiej,
5) dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 17
1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i osoba prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia oraz przedłoży deklarację członka wspierającego [według wzoru ustalonego przez zarząd].
2. Przyjęcia członków wspierających lub odmowy ich przyjęcia dokonuje uchwałą zarząd.
3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w obradach walnego zebrania z głosem doradczym.
4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 18
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
2. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie na wniosek zarządu. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w obradach walnego zebrania z głosem doradczym.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składki członkowskiej.

§ 19
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie zarządowi,
2) nie przedłożenia deklaracji członka zwyczajnego w trybie, o którym mowa w §11 ust. 3,
3) śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych [w przypadku osób fizycznych] lub utraty osobowości prawnej [w przypadku osób prawnych],
4) wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
a) działania na szkodę Stowarzyszenia,
b) rażącego naruszenia postanowień statutu, uchwał władz i/lub regulaminów wewnętrznych obowiązujących w Stowarzyszeniu,
c) nieangażowania się w bieżącą działalność Stowarzyszenia w tym
w szczególności nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w posiedzeniach władz Stowarzyszenia lub powtarzające się nieusprawiedliwione nieuczestniczenie
w zajęciach merytorycznych,
d) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres co najmniej 3 miesięcy.
2. Stwierdzenie ustania członkostwa, w przypadkach, o których mowa ust. 1 pkt 4) następuje na podstawie uchwały zarządu. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3), ustanie członkostwa następuje na mocy zapisów statutowych i nie wymaga podejmowania przez zarząd w tym przedmiocie uchwał oraz czynności informacyjnych.
3. Od uchwał zarządu o stwierdzeniu ustania członkostwa, w przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a), b) i c) przysługuje członkom odwołanie do walnego zebrania w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały – doręczenie uchwały może nastąpić za pomocą poczty elektronicznej. Odwołanie składa się pisemnie za pośrednictwem zarządu. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym zwyczajnym walnym zebraniu. Uchwała walnego zebrania jest ostateczna.

§ 20
1. Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową lub pieniężną.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1) walne zebranie;
2) zarząd;
3) komisja rewizyjna.

§ 22
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Walne zebranie może zdecydować
o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru w danym roku kalendarzowym. W przeciwnym razie, zarząd zwołuje walne zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
3. Zarząd może zrezygnować z uprawnienia wynikającego z ust. 2. W takim przypadku zarząd zwołuje walne zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
4. Mandat członka powołanego w trybie określonym w ust. 2 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.
5. Nie można łączyć funkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.

WALNE ZEBRANIE

§ 23
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze
i raz na cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest zgodnie z § 24.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego walnego zebrania zarząd zawiadamia członków zwyczajnych na 14 dni przed planowanym terminem obrad. Zawiadomienie następuje wedle wyboru zarządu: za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście, lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, lub poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie www lub wiadomość SMS lub ogłoszenie podczas wykładów.
4. Uchwały walnego zebrania – w pierwszym terminie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin posiedzenia walnego zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu walnego zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu o walnym zebraniu.

§ 24
1. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest:
1) z inicjatywy własnej zarządu,
2) na wniosek komisji rewizyjnej,
3) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania – zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie do 21 dni od daty wpłynięcia wniosku. Zasady określone § 23 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 25
W walnym zebraniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz osoby zaproszone przez zarząd.

§ 26
Do kompetencji walnego zebrania należy:
1) określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) wybór i odwołanie członków zarządu i komisji rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
5) podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,
6) uchwalenie regulaminu walnego zebrania,
7) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

ZARZĄD

§ 27
Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami walnego zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed walnym zebraniem.

§ 28
1. Zarząd składa się z 3-7 członków.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesa
i skarbnika. Zarząd może wybrać drugiego wiceprezesa i sekretarza.
3. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
4. Pierwsze posiedzenie zarządu powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wyborów.
5. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu zarządu lub wniosek komisji rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie zarządu powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzeniom zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Zasady określone w
§ 23 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 3 dni przed planowanym terminem obrad.
6. Posiedzenia zarządu protokołuje sekretarz bądź inny członek zarządu wskazany przez przewodniczącego obrad. Posiedzenia zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem zarządu.
7. Uchwały zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zarządu (quorum). W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
8. Szczegółowe zasady funkcjonowania zarządu uregulowane zostaną w uchwalonym przez ten organ regulaminie zarządu.

§ 29
Do kompetencji zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2) realizowanie uchwał walnego zebrania oraz określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
3) kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia,
4) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
6) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz ulg i zwolnień od tych składek,
7) ustalanie innych opłat związanych z działalnością Stowarzyszenia,
8) sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia,
9) utworzenie biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie personelu,
10) uchwalanie regulaminów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia,
11) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
12) podejmowanie decyzji w sprawie rejestracji działalności gospodarczej,
13) prowadzenie działalności gospodarczej,
14) podjęcie decyzji w zakresie rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego,
15) tworzenie jednostek organizacyjnych i ustalanie zasad ich funkcjonowania,
16) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
17) przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,
18) wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
19) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

§ 30
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest prezes zarządu i inny członek zarządu działający łącznie albo wiceprezes zarządu i inny członek zarządu działający łącznie, albo prezes zarządu
i pełnomocnik zarządu działający łącznie, albo wiceprezes zarządu i pełnomocnik zarządu działający łącznie, albo dwóch pełnomocników zarządu działających łącznie,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania.
3. Walne zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem
a członkiem zarządu.
4. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
5. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa przedmiot umocowania.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 31
1. Komisja rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
3. Członkowie komisji rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
4. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz
w roku.
5. Posiedzenia komisji rewizyjnej zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu komisji rewizyjnej lub wniosek zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie komisji rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady określone w § 23 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 3 dni przed planowanym terminem obrad. W przypadku niezwołania posiedzenia komisji rewizyjnej przez przewodniczącego, posiedzenie może zwołać którykolwiek członek komisji rewizyjnej.
6. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków Komisji o każdym posiedzeniu.
7. Komisja rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw. Zarząd jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zapytania komisji rewizyjnej w terminie do 30 dni.
8. Uchwały komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków komisji rewizyjnej (quorum).
9. Szczegółowe zasady funkcjonowania komisji rewizyjnej uregulowane zostaną,
w uchwalonym przez ten organ, regulaminie komisji rewizyjnej.

§ 32
Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości
w trakcie kontroli,
3) ocena pracy zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego i finansowego,
4) opracowywanie regulaminu komisji rewizyjnej,
5) kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,
6) wnioskowanie o odwołanie zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
7) zwoływanie walnego zebrania w przypadku niewywiązywania się przez zarząd
z obowiązku określonego w § 23 ust. 2 lub 24 ust. 2,
8) wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania,
9) przedstawienie walnemu zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
10) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

§ 33
1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie oraz inne opłaty związane z działalnością Stowarzyszenia,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,
3) dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
4) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej;
5) dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie podejmuje uchwałą zarząd.
3. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.
4. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.
5. Dochód Stowarzyszenia jest w całości przeznaczany na działalność pożytku publicznego Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 34
1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
3. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (kasy).
4. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – również w drodze więcej niż jednej operacji.

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 35
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – § 23 ust. 4 w zakresie „drugiego terminu” stosuje się odpowiednio.
2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje walne zebranie bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – § 23 ust. 4 w zakresie „drugiego terminu” stosuje się odpowiednio.
3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.