Przejdź do treści

Członkowie

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Zarząd Stowarzyszenia Sądecki UTW uprzejmie informuje, iż uchwałą nr 3/2020 z dnia 25 sierpnia 2020r. działając na podstawie §11 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia przyjętego uchwałą nr 6/WZ/2020 Walnego Zebrania Delegatów w dniu 30 czerwca 2020r.  postanowił wyznaczyć 14 dniowy termin do potwierdzania członkostwa zwyczajnego w Stowarzyszeniu, tj. od 25 sierpnia 2020r. do 7 września 2020r.    

Aby dokonać ww. potwierdzenia członkostwa należy:

  • wypełnić własnoręcznie deklarację potwierdzającą członkostwo w Stowarzyszeniu Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
  • złożyć ww. deklarację w sekretariacie Sądeckiego UTW w terminie do 7 września 2020r.,
  • dokonać wpłaty składki członkowskiej w wysokości 130 złotych– gotówką, bezpośrednio w sekretariacie Sądeckiego UTW, przy składaniu deklaracji.

Sekretariat SUTW znajduje się na ul. Jagiellońskiej 18 i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

(18) 443 57 08 lub mailowo sekretariat@sutw.pl

Każdy z członków Stowarzyszenia na dany rok akademicki wybiera jedną z 3 sekcji wykładowych:

  • medyczno – psychologiczną– obejmującą zagadnienia związane z profilaktyką zdrowia, dietetyką, psychologią, chorobami wieku dojrzałego, nowoczesnymi sposobami leczenia, itp…
  • przyrodniczo – turystyczno – obejmującą zakres nauk przyrodniczych: biologii, geografii, ochrony środowiska, turystyki, itp.
  • kulturoznawczo-historyczną– nakierowaną na  tematy związane ze sztuką, literaturą, malarstwem, historią oraz obejmująca spotkania z artystami i osobowościami Nowego Sącza.

Wykłady w każdej z sekcji odbywają się raz w miesiącu w okresie październik – czerwiec. Również raz w miesiącu odbywają się wykłady audytoryjne – dla wszystkich słuchaczy.

Harmonogram wykładów będzie gotowy pod koniec września.

Zajęcia edukacyjne w mniejszych grupach (np. lektoraty, warsztaty artystyczne, prozdrowotne oraz zajęcia ruchowe) są organizowane według aktualnych możliwości stowarzyszenia wynikających m.in. z projektów finansowanych ze środków zewnętrznych. Zapisy na te rodzaje zajęć będą dokonywane po rozpoczęciu nowego roku akademickiego – w październiku.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy realizacja zaplanowanych zajęć będzie uwzględniała aktualnie obowiązujące przepisy i rekomendacje właściwych służb wydane w związku z trwającym od marca br. stanem epidemii, o czym będziemy informowali na stronie www stowarzyszenia.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY!