Aktualności

WARTO WIEDZIEĆ !

08. 05. 2013

Jak rozumieć dyskryminację ze względu na wiek ?
Dyskryminacja ze względu na wiek pojawia się wówczas, kiedy to właśnie z powodu wieku, jesteśmy gorzej traktowani niż inni ludzie znajdujący się w takiej samej lub podobnej sytuacji.
Dyskryminacja ze względu na wiek może przyjmować różne formy i dotyczyć różnych aspektów życia społecznego: zatrudnienia, poziomu dochodów,dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i usług finansowych, udziału w procesie decyzyjnym i dialogu społecznym, alokacji zasobów i udogodnień.
Dyskryminacja ze względu na wiek przejawia się również w podkreślaniu, akcentowaniu negatywnych konsekwencji procesu starzenia się społeczeństw.
Przyczyną niewłaściwego traktowania seniorów są przede wszystkim negatywne stereotypy na temat starości, brak wiedzy o potrzebach ludzi w starszym wieku lub po prostu brak kultury osobistej i szacunku dla osób starszych.
Do głównych zadań Pełnomocnika Rzadu ds. Równego Traktowania  należą: koordynacja działań międzyresortowych w zakresie równego traktowania, przeciwdziałanie dyskryminacji, realizacja zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania został powołany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 75, poz. 450, z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700), która weszła w życie 1 stycznia 2011 r.
Aktualnie Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania jest Agnieszka Kozłowska - Rajewicz.
Więcej na stronie:
http://rownetraktowanie.gov.pl/dyskryminacja-ze-wzgledu-na-wiek
http://rownetraktowanie.gov.pl/pelnomocnik-rzadu-do-spraw-rownego-traktowania

Informujemy !!!

08. 01. 2013

Szanowni Państwo,
informujemy, iż wszelkie informacje o FORUM III WIEKU - KONFERENCJI TOWARZYSZĄCEJ XXIII FORUM EKONOMICZNEMU W KRYNICY ZDROJU znajdują się na stronie www.forumtrzeciegowieku.pl - w zakładce FORUM 2013

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW od 1 maja 2012r. do 31 grudnia 2013r. realizuje ogólnopolski projekt pn. „Profesjonalne Uniwersytety III Wieku w Polsce” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach tego przedsięwzięcia została opracowana i upowszechniona wśród ponad 400 UTW w Polsce publikacja pt. „Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce” stanowiąca usystematyzowany zbiór propozycji standardów w 3 podstawowych obszarach działalności UTW, tj.: formalno-prawnych ramach funkcjonowania, merytoryczno-organizacyjnych aspektach podejmowanych działań oraz współpracy UTW z innymi podmiotami.
Liderzy 15 UTW, które rozpoczęły udział w procedurze pilotażowego wdrożenia standardów, na przełomie 2012 i 2013r. wzięli udział w 3 – dniowych warsztatach poświęconych praktycznym aspektom standaryzacji a następnie - w ramach indywidualnych konsultacji i porad - rozpoczęli implementację standardów w swoich macierzystych organizacjach. W czerwcu i lipcu 2013r. po przeprowadzeniu wizyt certyfikacyjnych przez powołaną w tym celu Komisję Certyfikacyjną Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW pierwsze 4 uniwersytety uzyskały certyfikaty „Profesjonalne UTW” na okres 3 lat. Ten pierwszy okres wdrażania projektu i pracy z liderami UTW uczestniczącymi w przedsięwzięciu pozwolił realizatorom zgromadzić wiele cennych doświadczeń oraz wniosków – Forum III Wieku 2013 stanowi doskonała okazję do ich przedstawienia szerszemu gronu liderów UTW z Polski i zagranicy. Mając to na uwadze w programie Forum zaplanowano dwa wydarzenia poświęcone w/w problematyce:

  • w dniu 4 września 2013r. praktyczne warsztaty dla liderów UTW „Standardy Działania UTW - procedura ich wdrożenia”,
  • w dniu 6 września 2013r. podczas Sesji Plenarnej Forum III Wieku panel dyskusyjny „Profesjonalizacja sektora UTW w Polsce”, w którym udział wezmą m.in. członkowie Komisji Certyfikacyjnej realizującej procedurę weryfikacji spełniania standardów działania przez UTW uczestniczące w projekcie.

Poniżej przedstawiamy PROGRAM KONFERENCJI TOWARZYSZĄCEJ XXIII FORUM EKONOMICZNEMU W KRYNICY ZDROJU - FORUM III WIEKU
PROGRAM - KLIKNIJ
Więcej informacji na temat Forum III Wieku na stronie www.forumtrzeciegowieku.pl w zakładce FORUM 2013

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie