Aktualności

9.03. 2017

sekcja medyczna i profilaktyki zdrowia - godz. 11.00 sala, im. Sichrawy, SOKÓŁ

sekcja kulturoznawcza - godz. 11.30, sala im. Szaflarskiej, SOKÓŁ. (Serdecznie prosimy, aby  nie przychodzić wcześniej, ponieważ sala na której przewidziano wykład będzie wolna dopiero od ok. 11.15)

16. 03. 2017

wykład audytoryjny - godz. 11.00 sala im. Lipińskiego, SOKÓŁ

23.03.2017

sekcja przyrodniczo-geograficzna - godz. 11.00 sala im. Sichrawy, SOKÓŁ

sekcja psychologiczna - godz. 11.00 sala im. Barbackiego, SOKÓŁ

Szanowni Słuchacze!

Serdecznie zapraszamy na VI Seminarium „O  zdrowiu Sądeczan”, które odbędzie się  9 marca 2017  w MCK „Sokół” (sala im. R. Sichrawy).

Szczególnie zachęcamy Państwa do udziału w dyskusji panelowej o godzinie 12.30: „Aktywny senior, jak dbać o zdrowie po 50-tce”.

 

Program seminarium w załączeniu.

W Krakowie, 2 marca br. w obchodach 80. urodzin, związanego z Nowym Sączem i Sądecczyzną profesora Bolesława Farona, uczestniczyła Wiesława Borczyk, prezes Sądeckiego UTW i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.
W Uniwersytecie Pedagogicznym zorganizowano poświęconą mu konferencję naukową pn. "Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy".
Wieczorem w Sali Kupieckiej w Pałacu Wielopolskich – siedzibie krakowskiego magistratu prezydent Jacek Majchrowski wydał uroczysty bankiet, podczas którego z życzeniami i gratulacjami pospieszyli przyjaciele i znajomi jubilata, reprezentanci środowiska kultury i nauki, rektorzy wyższych uczelni, zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in.: delegacja władz samorządowych Nowego Sącza, liczna grupa z Łącka z wójtem Janem Dziedziną, redaktor naczelną "Almanachu Łąckiego" Jagodą Jastrzębską i dyrektor szkoły w Czarnym Potoku Haliną Setlak.Mariola Berdychowska reprezentowała Fundację Sądecką. Przybyli także naukowcy i pedagodzy związani od lat z "Rocznikiem Sądeckim" – prof. Feliks Kiryk, prof. Leszek Bednarczuk i prof. Bogusław Kołcz. Był obecny także mieszkający w Krakowie, sądeczanin, prof. Józef Lipiec.
Wiesława Borczyk odczytała okolicznościowy List gratulacyjny, w imieniu społeczności Uniwersytetów Trzeciego Wieku:

 

Dostojny Jubilacie, Wielce Szanowny Panie Profesorze!

 

  W tym uroczystym dniu – jubileuszu 80-lecia urodzin – pragnę w imieniu własnym oraz społeczności  Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku  złożyć Panu Profesorowi  wyrazy uznania oraz najserdeczniejsze gratulacje.

Gratuluję tego wszystkiego, co składa się na imponujący, wieloletni dorobek Pana Profesora - całokształtu twórczości i pracy naukowej oraz popularyzacji edukacji i wychowania.

Pańska droga życiowa i osiągnięcia w  wielu  dziedzinach budzą podziw i wielki szacunek.

Pragnę serdecznie podziękować za zaangażowanie w pracach Rady Programowo - Naukowej Sądeckiego UTW  i za pamięć  o rodzinnych stronach, o swoich korzeniach.

 Proszę przyjąć ode mnie oraz całej społeczności  Uniwersytetów Trzeciego Wieku z głębi serca płynące życzenia zdrowia i  pomyślności, nowych, twórczych dokonań  oraz wszelkiej  radości w życiu osobistym. Mam nadzieję i bardzo na to liczę, że długo jeszcze będziemy mogli korzystać z Pańskiej wiedzy i doświadczenia. 

 

 fot. J. Leśniak

fot. J. Leśniak

Ponad 1,6 tys. ofert zgłosiły organizacje pozarządowe ubiegające się o środki w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych edycja 2017 (ASOS). Z tej puli wybrano 362 projekty do dofinansowania.

Organizacje mogły uzyskać dofinansowanie w ramach jednego z czterech priorytetów: edukacja osób starszych (priorytet I), aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową (priorytet II), partycypacja społeczna (priorytet III) oraz usługi społeczne dla osób starszych (priorytet IV).

Każda oferta została oceniona przez dwóch niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło listę rankingową.

Komisja konkursowa rekomendowała do dofinansowania:

77 ofert z priorytetu I na łączną kwotę niemal 7,5 mln zł:  
116 ofert z priorytetu II na sumę 12 mln zł:  
70 ofert z priorytetu III na sumę prawie 7 mln zł:  
99 ofert z priorytetu IV na kwotę niemal 12 mln zł:  

Łączna suma dofinansowania wyniesie 37 999 992,78 zł, a pomoc obejmie 362 projekty.

Na realizację programu z budżetu państwa zaplanowano 280 mln zł w latach 2014-2020. Na program w 2017 r. zarezerwowano przed rozstrzygnięciem konkursu 40 mln zł.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Więcej na stronie

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,8660,prawie-40-mln-zl-dla-aktywnych-seniorow.html

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie