Współgranie, współtworzenie, współdziałanie

 

Projekt „Współgranie, współtworzenie, współdziałanie” będzie służył wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zwiększania aktywności osób starszych w wielu zakresach życia społecznego i kulturalnego.

Projekt zakłada przeprowadzenie nowatorskiego programu o charakterze edukacyjno-integracyjnym, w którym zaangażowani będą przedstawiciele seniorów i młodzieży gimnazjalnej a także media na Sądecczyźnie. Realizacja tego projektu zapoczątkuje nowy wymiar zajęć dodatkowych Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na których od tej pory pojawiać się będą nie tylko seniorzy ale i młodzież. To innowacyjna formuła, niestosowana dotychczas w UTW, jest propozycją poszukiwania i tworzenia nowych relacji w kontaktach pomiędzy starszym i młodym pokoleniem oraz budowania wzajemnych więzi i kształtowania pozytywnego wizerunku osób starszych wśród młodzieży. Niniejszy projekt zakłada przeprowadzenie niezwykle interesujących zarówno dla młodego jak i starszego pokolenia wykładów dotyczących m.in. aktualnych wyzwań związanych z procesem integracji europejskiej i członkostwem Polski w UE, praw członków Unii, ale także związanych z tematyką kultury i sztuki europejskiej. Rozwinięciem wykładów będzie zorganizowanie interesujących spotkań warsztatowych. Będą to warsztaty: prawne, fotograficzne, teatralno –muzyczne, rękodzieła artystycznego oraz plastyczne. Relacje z przebiegu projektu, zdjęcia, ciekawostki z warsztatów prawych a także przemyślenia uczestników będą zamieszczane na stronie internetowej wnioskodawcy oraz w biuletynie, który zostanie wydany w ramach projektu.

  1. Przeprowadzenie warsztatów teatralno-muzycznych. Planuje się przeprowadzenie 12 spotkań po 3 h lekcyjne. Przedmiotem tychże warsztatów będzie przygotowanie przez seniorów i młodzież „Szopki Regionalnej”. Od napisania scenariusza do przygotowania kostiumów i scenografii;

   W czasie zajęć uczestnicy nabędą:
 • wykształcenie umiejętności pracy nad materiałem słowno-muzycznym;
 • wykształcenie prawidłowego wykorzystania aparatu oddechowego, głosowego i artykulacyjnego;
 • wykształcenie prawidłowego zachowania się w sytuacji próby, występu itp.;
 • rozbudzanie pomysłowości i odwagi pokazywania się na scenie;
 • umiejętność poszukiwania odpowiedniej interpretacji utworu;
 • umiejętność pracy z mikrofonem.

Uczestnicy warsztatów będą mieli za zadanie także zebrać pastorałki, kolędy, przyśpiewki pochodzące z regionu nowosądeckiego, pastorałki i kolędy tradycyjne, wiersze poetów sądeckich, które następnie wykorzystane zostaną do stworzenia przedstawienia jasełkowego.

Efekt końcowy warsztatów w postaci „Szopki Regionalnej ” zostanie zaprezentowany dla szerokiej publiczności seniorów i młodzieży gimnazjalnej, podczas wykładów audytoryjnych Sądeckiego UTW, w których weźmie udział ponad 300 osób. Dodatkowo „Szopka Regionalna” zostanie nagrana przez Regionalną Telewizję Kablową i emitowana w okresie świątecznym. Materiał ten zostanie umieszczony również na stronię internetowej Regionalnej Telewizji, przez co będą mogły ją obejrzeć także osoby z zagranicy (dzieci, wnukowie czy też koleżanki i koledzy występujących w niej osób).Prowadząca warsztaty ma duże doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć.

Warsztaty będą odbywać się w nieodpłatnie użyczonej sali MCK Sokół w Nowym Sączu. Z każdego spotkania będzie sporządzana lista obecności oraz dokumentacja fotograficzna.

 1. Wernisaż - Finalnym efektem warsztatów fotograficznych, plastycznych, rękodzieła artystycznego będzie wystawa wykonana przez uczestników poszczególnych kursów. Wystawa będzie miała miejsce w Miasteczku Galicyjskim Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu z którym stowarzyszeni stale współpracuje. Ekspozycja własnoręcznie wykonanych prac uczestników projektu będzie wzbogacona fotografiami prezentującymi etapy powstawanie poszczególnych prac w czasie zajęć. Promocją wernisażu zajmie się Sądecki UTW, w ścisłej współpracy z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Planuje się że na otwarcie wystawy zostanie rozesłanych 100 zaproszeń. Podczas wernisażu przewidziany został catering. Wystawa będzie otwarta przez co najmniej 2 tygodnie.

 2. Przygotowanie biuletynu – planuje się ze zostaną przygotowane dwa wydania Biuletynu Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Publikacje będą miały za zadanie promować współprace międzypokoleniową seniorów i młodzieży gimnazjalnej, korzyści płynące z aktywizacji społecznej seniorów. W poszczególnych kwartalnikach zostanie zaprezentowana dokumentacja zdjęciowa z przebiegu zajęć, wywiady z uczestnikami zajęć zarówno młodymi jaki i starszymi osobami. Uczestnicy będą mieli okazje wypowiedzenia się w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na m.in. na postrzeganie innych ludzi czy współprace międzypokoleniową. Biuletyn będzie bezpłatnie rozdystrybuowany m.in. innych UTW, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, przedstawicieli władz samorządowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW