Sekcje

Słuchacze SUTW  w roku akademickim 2019/2020 mogą uczestniczyć w zajęciach następujących sekcji:

  • MEDYCZNO - PSYCHOLOGICZNEJ obejmuje zagadnienia dotyczącego zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób cywilizacyjnych, znaczenia ruchu i rekreacji dla utrzymania dobrej kondycji fizycznej, nowoczesnych metod diagnozowania chorób, problematyki geriatrycznej oraz zagadnienia związane z psychologią osób w wieku 50+, aktywizacją ich zainteresowań, pomocą w przystosowaniu się w sytuacji przejścia na emeryturę. Także tematykę związaną z prawami pacjenta jako najważniejszego podmiotu w systemie ochrony zdrowia, a w szczególności w relacji lekarz – pacjent. Planujemy organizowanie wyjazdów edukacyjnych do ośrodków leczniczo-rehabilitacyjnych oraz spotkania z lekarzami, rehabilitantami i innymi specjalistami, warsztatów psychologicznych na temat lepszej komunikacji interpersonalnej i rozwoju osobistego, umiejętności radzenia sobie ze stresem itp., po uzgodnieniu z samorządem sekcji,
  • PRZYRODNICZO-GEOGRAFICZNEJ obejmuje zagadnienia związane z warunkami geograficzno –przyrodniczymi i etnograficznymi Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem Sądecczyzny i Podhala. Planujemy wyjazdy edukacyjne do ciekawych miejsc i spotkania ze znanymi ludźmi, po ustaleniu z samorządem sekcji oraz z przedstawicielami miast i powiatów partnerskich Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego
  • TURYSTYCZO-KRAJOZNAWCZEJ obejmuje zagadnienia związane z warunkami krajoznwaczo-turystycznymi i rekreacyjnymi Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem Sądecczyzny i Podhala. Planujemy wyjazdy edukacyjne do ciekawych miejsc i spotkania ze znanymi ludźmi, po ustaleniu z samorządem sekcji oraz z przedstawicielami miast i powiatów partnerskich Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego
  • KULTUROZNAWCZO-HISTORYCZNEJ - obejmuje zagadnienia związane z różnorodnymi formami działań twórczych w dziedziny literatury, historii sztuki, muzyki, filmu, teatru itp.. a także zagadnienia związane z historią powszechną jak i ciekawostkami historycznymi związanymi z regionem, planujemy udział w imprezach kulturalnych w Nowym Sączu oraz wyjazdy do muzeów i galerii, teatru, filharmonii, opery oraz spotkania z ciekawymi i znanymi ludźmi świata kultury, po ustaleniu z samorządem sekcji,