Statut

Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 5/WZ/2012 Walnego Zebrania Delegatów z dnia 24 lutego 2012 r., uchwałą nr 5/WZ/2014 Walnego Zebrania Delegatów z dnia 6 marca 2014 r. oraz uchwałą nr 6/WZ/2016 Walnego Zebrania Delegatów z dnia 19 maja 2016 r.  
STATUT STOWARZYSZENIA
SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
w Nowym Sączu
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§1
Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zwany w dalszej części niniejszego statutu „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.  
§2
1. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
2. W kontaktach zagranicznych Stowarzyszenie może posługiwać się swoją nazwą przetłumaczoną na języki obce.  
 
§3
1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami, w ramach statutowych uprawnień. 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz.  
 
§4
1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników  lub zlecać ich wykonanie innym osobom na podstawie umów cywilnych. W pracach Stowarzyszenia  mogą brać udział wolontariusze.  
 
§5
1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.
2. Stowarzyszenie ma prawo wydawania zaświadczeń i legitymacji członkowskich według wzoru określonego przez Zarząd Stowarzyszenia.  
§6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, pośrednio lub bezpośrednio realizujących cele statutowe Stowarzyszenia.  
 
§7
Stowarzyszenie może powoływać do realizacji określonych zadań statutowych jednostki organizacyjne, działające na podstawie niniejszego statutu oraz własnych regulaminów.  
 
§8
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.  
 
Rozdział II
Cele i sposoby działania  
 
§9
1. Celem Stowarzyszenia jest:
1) prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk humanistycznych, kultury i sztuki, nauk społecznych, ekonomicznychi prawnych, nauk technicznych a także nauk o ziemi i wszechświecie,
2) aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach życia społecznego; propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego,
3) propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia,
4) podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązywania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między mieszkańcami regionu, a szczególnie pomiędzy osobami starszymi i młodym pokoleniem,
5) inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych,
6) upowszechnianie wiedzy o Nowym Sączu i Sądecczyźnie, w szczególności poprzez prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, walorów leczniczych, turystycznych oraz organizowanie spotkań ze znanymi Sądeczanami i innymi osobami zasłużonymi dla Sądecczyzny,
7) współpraca z uczelniami wyższymi, placówkami kulturalno - oświatowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi  i podmiotami gospodarczymi.  
 
2.Wyżej wymienione cele Stowarzyszenie realizuje w  zakresie:
1) pomocy społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu;
2) działalności charytatywnej;
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalności na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochrony i promocji zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
8) upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
9) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
10) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
12) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
14) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
15) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
16) działań wspomagających rozwój demokracji;
17) ratownictwa i ochrony ludności;
18) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
19) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
20) promocji i organizacji wolontariatu;
21) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe;
22) promocji i informacji.  
§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1)   prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej;
2)   organizację wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, lektoratów języków obcych, odczytów, debat, konferencji, spotkań, prelekcji, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć  rekreacyjno-sportowych oraz innych zajęć aktywizacyjnych,
3)   prowadzenie praktycznych zajęć z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
4)   organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych,
5)   organizowanie krajowych i międzynarodowych wyjazdów, plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian młodzieżowych, osób dorosłych i seniorów;
6)   prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów itp.),
7)   prowadzenie działalności badawczej,
8)   prowadzenie działalności doradczej w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich, prawnych i medycznych,
9)   organizowanie badań profilaktycznych,
10) tworzenie grup samopomocowych,
11) działalność promocyjną i informacyjną,
12) tworzenie funduszy celowych (fundusz samopomocy, fundusz stypendialny),
13) działalność stypendialną;
14) organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych i innych źródeł;
15) organizację imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej;
16) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
17) współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi w kraju i za granicą instytucjami badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie zgodnym z celami Stowarzyszenia oraz współpracę z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;
18) ustanawianie wyróżnień i odznak honorowych i nadawanie ich osobom fizycznym, osobom prawnym i instytucjom zasłużonym dla celów Stowarzyszenia.  
Rozdział III
Działalność pożytku publicznego  
 
§11
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność pożytku publicznego na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w obszarach wskazanych w art. 4 ust. 1  w/w ustawy.
2. Decyzję w zakresie rejestracji statusu organizacji pożytku publicznego i sposobu prowadzenia działalności pożytku publicznego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
3. Statutowa działalność, o której mowa w §10 jest działalnością pożytku publicznego prowadzoną przez Stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna.
4. Stowarzyszanie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego.
5. Odpłatną działalność pożytku publicznego Stowarzyszenie może prowadzić w zakresie określonym w §10 pkt 1-9, 11, 14 i 15.
6. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności pożytku publicznego w którymkolwiek z wyodrębnionych w ust. 5 w związku z §10 zakresów podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
7. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.
8. Przychód z odpłatnej działalności pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.  
Rozdział IV
Członkowie, ich prawa i obowiązki  
 
§12
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. Osoba prawna działa poprzez swojego przedstawiciela.  
 
§13
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
 
§14
1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji oraz złoży pisemną deklarację .  
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela będącego osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawioną praw publicznych.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w realizację jego celów statutowych.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.
5. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. 
 
§15
1.Członek zwyczajny  ma prawo do:
1) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz  Stowarzyszenia,   
2)  korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
3) zgłaszania wniosków  co do działalności Stowarzyszenia,
4) noszenia odznaki organizacyjnej oraz otrzymania legitymacji członka Stowarzyszenia,
5) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.  
 
2.Członek zwyczajny  zobowiązany jest do:
1) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regulaminu opłacania składek,
4) przestrzegania zasad współżycia społecznego.
 
§16
1.Członek wspierający:
1) ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,
2) obowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
3) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,  
 
2.Członek honorowy:
1) nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia; ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia,
2) zwolniony jest z obowiązku aktywnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych,
3) zwolniony jest z obowiązku opłacania składek.  
 
§17
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, złożonej Zarządowi, co nie zwalnia członka od uiszczenia zaległych składek członkowskich,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) wykluczenia ze Stowarzyszenia w wyniku:
a) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
b) pozbawienia członkostwa członka zwyczajnego lub wspierającego uchwałą Zarządu w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów lub uchwał, w tym również nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 12 miesięcy lub uporczywego nie wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
c) pozbawienie członkostwa członka honorowego uchwałą Walnego Zebrania Członków w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych lub nieprzestrzegania wewnętrznych regulaminów czy uchwał.
2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt 3  ppkt b i c Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia członka o jego wykluczeniu, podając przyczyny oraz wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, za pośrednictwem Zarządu, w terminie 7 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Rozpatrzenie odwołania powinno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.  
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
 
Oddział 1
Postanowienia ogólne
 
§18
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. W przypadku gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy:
1) 150 -  Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 8 członków,
2) 500 -  Walne Zebranie Członków zostanie zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków.
3. Mandat delegata trwa dwa lata.
4. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określa regulamin uchwalony przez Zarząd.  
 
§19
1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów, będących członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
3. W przypadku  gdy skład  Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu  w trakcie kadencji, skład osobowy jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, którego skład uległ pomniejszeniu. Liczba dokooptowanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.   
 
§20
Uchwały władz Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że statut stanowi inaczej. W przypadku równej ilości głosów  „za” i „przeciw” decyduje glos przewodniczącego. Walne Zebranie Członków  
 
§21
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym-członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym-członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 
§22
1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. O miejscu, terminie, porządku obrad i charakterze Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem jego zwołania.
3. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum Walne Zebranie Członków, może odbyć się w drugim terminie, w tym samym dniu, bez względu na ilość obecnych.
4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 
§23
1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków - Sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków – Sprawozdawcze – Wyborcze zwoływane jest raz na cztery lata.  
 
§24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na  pisemny wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku i może  obradować  wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.  
 
§25
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie statutu i jego zmiana,
3) wybór i odwołanie Zarządu, w tym prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
6) podejmowanie uchwał o  przystąpieniu do innych organizacji i wystąpieniu z nich,
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
8) podejmowanie uchwał w sprawach nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
9) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.  
Oddział 3
Zarząd  
 
§26
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i z tego tytułu ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 9 członków, w tym: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu.
4. Prezes Zarządu na pierwszym posiedzeniu proponuje spośród członków Zarządu kandydatów na wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, za ich uprzednią zgodą.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
6. Jeśli na posiedzeniu Zarządu nie ma wymaganego kworum Zarząd, może odbyć się w drugim terminie, w tym samym dniu, bez względu na ilość obecnych.
7. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd  
 
§ 27
1. Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
2 ) ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
3) reprezentowanie  Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
4) ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich, ulg oraz zwolnień od tych składek,
5) opracowanie regulaminów i instrukcji organizacyjnych,
6) podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,
7) powoływanie rady programowo-naukowej, komisji, sekcji i zespołów oraz określanie ich zadań,
8) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
9) podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
10) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
11) podjęcie decyzji o zarejestrowaniu statusu organizacji pożytku publicznego w Krajowym Rejestrze Sądowym i sposobie jej prowadzenia,
12) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
13)  wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
14) tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych oraz nadawanie im regulaminów,
15) udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia spraw Stowarzyszenia.  
2. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Sekretariat. Regulamin pracy oraz strukturę organizacyjną Sekretariatu uchwala Zarząd na wniosek Prezesa.
3. Funkcję Kierownika Sekretariatu mogą wykonywać w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną Członkowie Zarządu lub inne osoby.
4. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia mogą być powoływane przez Zarząd inne jednostki organizacyjne, na wniosek Prezesa Zarządu. Odpowiednio stosuje się przepisy ust.2.
5. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia mogą być zatrudniani przy realizacji projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych, w których Stowarzyszenie występuje jako wnioskodawca lub partner.  
 
Oddział 4
Komisja Rewizyjna
 
§28
1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, wybrany spośród członków Komisji.
4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez nią regulaminu.
5. Członek Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkiem Zarządu, ani też pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa i podległości z tytułu zatrudnienia.
6. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.  
 
§29
1. Do zakresu komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,
5) dokooptowanie członków Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w par19 ust.3.,
6) sporządzanie sprawozdania finansowego w celu przedłożenia właściwym organom.  
 
§30
1. Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia ani być pracownik Stowarzyszenia.
§31 W przypadkach określonych w § 29 pkt 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia podjęcia stosownej uchwały przez Komisję Rewizyjną.  
 
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa
 
§32
1.Majątek Stowarzyszenia stanowi ogół aktywów majątkowych uzyskanych przez Stowarzyszenie w toku jego działalności statutowej. 2.W skład majątku Stowarzyszenia wchodzi także majątek jego jednostek organizacyjnych.  
 
§33
1. Źródłami powstania majątku są w szczególności:
1) wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego Stowarzyszenia,
3) dotacje, darowizny, zapisy i spadki,
4) wpływy z działalności gospodarczej,
5) pozostałe wpływy z działalności statutowej w tym wpływy z odpłatnej działalności statutowej.
2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia lub wyodrębnionych kontach jego jednostek organizacyjnych. Wpłaty gotówkowe powinny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazywane na te konta.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku, za dany rok (z góry). Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
5. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej “osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,
3) wykorzystania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
6. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro - również w drodze więcej niż jednej operacji.  
 
§34
1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie albo Wiceprezes Zarządu i inny członek Zarządu działający łącznie, albo Prezes Zarządu i pełnomocnik Zarządu działający łącznie, albo Wiceprezes Zarządu i pełnomocnik Zarządu działający łącznie, albo dwóch pełnomocników Zarządu działających łącznie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W umowach pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje członek komisji rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania.
3. Walne zebranie jest organem uprawnionym do powołania pełnomocnika/pełnomocników do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
4. Komisja rewizyjna jest organem uprawnionym do wyznaczenia swojego przedstawiciela  do reprezentowania Stowarzyszenia w umowach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu oraz w sporach między Stowarzyszeniem a członkiem zarządu.
5. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocnika/pełnomocników zarządu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocnika określa przedmiot umocowania.  
 
Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia  
 
§35
1. Uchwalenie lub zmiana statutu oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia należy załączyć projekty stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku.  
Rozdział VII
Przepisy końcowe
 
§36
Statut Stowarzyszenia i jego zmiany oraz uchwały Zebrania Założycieli Stowarzyszenia wchodzą w życie z dniem podjęcia.