O projekcie

 

Duża i wciąż rosnąca liczba zmieniających się często przepisów sprawia, iż obywatel – aby w pełni mógł korzystać z przysługujących praw i realizować obowiązki – coraz częściej potrzebuje rzetelnej, aktualnej informacji i porady prawnej lub obywatelskiej, podanej w sposób prosty i przejrzysty. W rozwiniętych społeczeństwach demokratycznych zasadą jest korzystanie z ogólnie dostępnej pomocy prawnej, co wynika z dużej liczby prawników świadczących odpłatne usługi, dostępności cenowej porad dla przeciętnego obywatela, a także istniejącego powszechnie przekonania, iż z porad prawników warto korzystać. Jak pokazują statystyki i badania, sytuacja w naszym kraju znacznie odbiega od tych standardów a potrzeba wdrożenia systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wynika m.in. z następujących okoliczności:

 1. w samym tylko 2008 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano łącznie aż 1666 różnego rodzaju aktów prawnych powszechnie obowiązujących. Łączna liczba stron tego publikatora w 2008r. wyniosła 13 723. Świadczy to o wielkiej liczbie przepisów, które tworzy parlament i rząd regulując praktycznie wszystkie aspekty życia społeczno – gospodarczego. Samodzielne poruszanie się po tak skomplikowanej materii dla przeciętnego obywatela jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe.
 2. niekorzystne uwarunkowania lokalne – w szczególności wysoki, od stycznia 2009r. mający tendencję wzrostową, poziom bezrobocia, duża liczba osób starszych w tym emerytów, rencistów i niepełnosprawnych a także stosunkowo niskie, przeciętne wynagrodzenia za pracę. W tym stanie rzeczy sytuacja materialna wielu rodzin, szczególnie na obszarach wiejskich, jest trudna i nie pozwala na korzystanie z płatnej pomocy prawnej często bardzo potrzebnej do rozwiązywania pojawiających się problemów o charakterze prawnym.
 3. badania TNS OBOP przeprowadzone w 2009r. na zlecenie Krajowej Rady Radców Prawnych pokazują, że:
  • 99% Polaków jest przekonanych, że rad prawników nie potrzebuje w ogóle,
  • w ciągu ostatnich 5 lat ponad 80 % ankietowanych nie korzystało z usług prawniczych
  • ok. 70 % przedsiębiorców nie korzysta z usług prawników nawet w formie ustnych, doraźnych konsultacji (źródło: www.money.pl).

Oprócz stworzenia i wdrożenia systemu udzielania profesjonalnych, bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich konieczne jest zatem kształtowanie świadomości i kultury prawnej obywateli oraz tworzenie nawyku korzystania z fachowego doradztwa prawnego. 
Potrzeba wdrożenia systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wynikła również z dotychczasowych doświadczeń Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który realizując w latach 2007-08 projekt pn. „Środowiskowa i międzypokoleniowa integracja osób starszych” prowadził wykłady i porady z zakresu tematyki prawnej w 6 gminach powiatu nowosądeckiego. Działanie to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem tak, iż nie można było zaspokoić nawet w niewielkiej części istniejących potrzeb. 

Cele projektu
Celem ogólnym projektu jest stworzenie i wdrożenie systemu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób mieszkających na terenie Powiatu Nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza.

 • zapewnienie bezpłatnego i powszechnego dostępu mieszkańców Sądecczyzny do rzetelnych, poufnych i bezstronnych porad prawnych i obywatelskich,
 • stworzenie systemu ewidencjonowania w/w porad,
 • kształtowanie świadomości prawnej i kultury prawnej obywateli,
 • kształtowanie nawyku korzystania z doradztwa prawnego,
 • wypracowanie wspólnego modelu współpracy między Ośrodkiem Poradnictwa a samorządem lokalnym Sądecczyzny,
 • przeciwdziałanie marginalizacji osób najsłabszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Działania w projekcie

Najważniejsze działania w projekcie obejmują:

 1. udzielanie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w ramach utworzonego Sądeckiego Ośrodka Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego,
 2. przeprowadzenie cyklu konferencji promocyjno – edukacyjnych w Nowym Sączu i wszystkich gminach Powiatu Nowosądeckiego,
 3. opracowanie, wydanie i dystrybucję 6 praktycznych poradników prawnych.

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy realizacji projektu będzie współpracowało z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Taką współpracę zadeklarował już Starosta Nowosądecki Jan Golonka oraz Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak. Stowarzyszenie zakłada, iż wypracowany w trakcie wdrażania projektu model współpracy z samorządem terytorialnym przy świadczeniu bezpłatnego poradnictwa pozwoli, po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia, na kontynuowanie tak potrzebnej, nieodpłatnej działalności doradczej.

Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu  wraz z  Prezesem, mecenas Wiesławą Borczyk. 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW