O projekcie

 
Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest umożliwienie mieszkańcom Powiatu Limanowskiego dostępu do bezpłatnego, profesjonalnego poradnictwa prawnego oraz kształtowanie nawyku korzystania z takiego doradztwa.

Cele szczegółowe obejmują:

•    stworzenie i wdrożenie systemu bezpłatnego i powszechnego dostępu mieszkańców Powiatu Limanowskiego do rzetelnych, aktualnych, poufnych i bezstronnych porad prawnych i obywatelskich,

•    kształtowanie świadomości i kultury prawnej obywateli,

•    przeciwdziałanie marginalizacji osób najsłabszych, w tym kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Najważniejsze działania w projekcie

1/ udzielanie bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich w ramach utworzonego Limanowskiego Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego,

2/ przeprowadzenie cyklu konferencji promocyjno – edukacyjnych we wszystkich gminach Powiatu Limanowskiego

3/  opracowanie, wydanie i dystrybucja 3 praktycznych, bezpłatnych poradników prawnych.

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku przy realizacji projektu będzie współpracowało z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności z Powiatem Limanowskim, z którym w dniu 10 marca 2011r. podpisana została umowa o współpracy w tym zakresie. Stowarzyszenie zakłada, iż wypracowany w trakcie wdrażania projektu model współpracy z samorządem terytorialnym przy świadczeniu bezpłatnego poradnictwa pozwoli po zakończeniu realizacji przedsięwzięci, na kontynuowanie tak potrzebnej, nieodpłatnej działalności doradczej.

Nadzór nad realizacją projektu sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu  wraz z  Prezesem, mecenas Wiesławą Borczyk.  


Ciekawe strony:

Europejski Fundusz Społeczny

Unia Europejska


Starostwo Powiatowe w Limanowej


Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW