Uroczystość otwarcia Forum III wieku

09. 12. 2016

VIII edycję Forum III Wieku , którego organizatorami są Sądecki Uniwersytet III Wieku, Ogólnopolska Federacja Uniwersytetów III Wieku i Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego, otworzył oficjalnie 7. września br. Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa. Województwo Małopolskie jest głównym partnerem Forum III Wieku.

W wypełnionej po brzegi sali widowiskowej MOK-u    znaleźli się przedstawiciele organizatorów, a także reprezentanci  UTW z kraju oraz polskich UTW z zagranicy: Litwy, Białorusi, Ukrainy i Austrii oraz innych organizacji senioralnych.

fot. A. Łopuchfot. A. Łopuch

Gości, przedstawicieli rządu,  parlamentu, administracji  samorządowej, instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz  seniorów,  uczelni wyższych, mediów i  podmiotów gospodarczych  przedstawiła i powitała, w imieniu organizatorów Forum III Wieku,  prezes Wiesława Borczyk oraz gospodarze miasta Nowego Sącza, prezydent Ryszard Nowak  i  Powiatu Nowosądeckiego, starosta Marek Pawiak. PWSZ w Nowym Sączu reprezentował  rektor  prof.  Mariusz Cygnar.

Niezwykle ciepło zebrani przywitali Władysława Kamysza- Kosiniaka, posła na Sejm, byłego ministra pracy i polityki społecznej, którego zasługi dla polityki senioralnej są ogromne.

Obecni byli  także Zastępczyni Rzecznika  Praw Obywatelskich i główny specjalista   z Biura Rzecznika Praw Pacjentów. Z zagranicy przyjechali goście specjalni: Leif Hallberg, Honorowy Prezydent Europejskiej Unii Seniorów ze Szwecji oraz Francois Vellas, Prezydent Międzynarodowej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku (AIUTY) z Tuluzy, Francja. Przybył tez  Janusz Marszałek, Prezes Unii Polskiej Seniorów i Wiceprezes Europejskiej Unii Seniorów, członek Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Wspierania Rad Seniorów.

fot. W. Szwenikfot. W.Szwenik

Temat pierwszej debaty : "Polityka senioralna wyzwaniem dla Europy. Szanse i bariery starzejącego się społeczeństwa" został interesująco rozwinięty przez panelistów: Elżbietę Bojanowską, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Sylwię Spurek, Zastępczyną Rzecznika Praw Obywatelskich; Wiolettę Wilimską, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds., Polityki Senioralnej; Annę Okońską-Walkowicz, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej; Wojciecha Kaczmarczyka, Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania, Marka Cytacki, główny specjalista w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Rolę moderatora pełniła Jolanta Perek – Białas, pracownik naukowy UJ i GSH w Warszawie, Członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej, ekspert w zakresie ekonomii i polityki senioralnej.

Ostatnim akcentem  tego dnia był koncert Zespołu Regionalnego „Starosądeczanie”, entuzjastycznie przyjęty przez wszystkich uczestników i gości Forum III Wieku.

fot. A. Łopuch

fot. A. Łopuch

 fot. A. Łopuch

fot. W. Szwenik

Irena Cepielik

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie