[2017] O "ZŁOTYM BIZNESIE" I OCHRONIE NIESAMODZIELNYCH NA IX FORUM III WIEKU

Generalnie srebrna gospodarka przez ekonomistów jest postrzegana jako złoty biznes. Najodważniejsi uczestnicy debat Forum III Wieku proponowali zmienić jej nazwę ze srebrnej na złotą. Podkreślali, że senior to bardzo przewidywalny konsument o stabilnych dochodach, marzenie każdego producenta.

Ramy dla działania przedsiębiorców powinno wyznaczyć Państwo. Brak jego zaangażowania może bowiem skutkować bezwzględnym wykorzystywaniem mniej zaradnych, a czasami wręcz bezradnych starszych klientów przez nieuczciwe firmy.

2017 forum trzeciego wieku dzien 1 19

Podczas Forum III Wieku prezes UOKiK, Marek Niechciał, przytaczał mnóstwo przykładów oszustw na klientach - seniorach, od niesławnej, ale niestety wciaż skutecznej metody "na wnuczka" począwszy, do sprzedaży emerytom w pakiecie z innymi usługami ubezpieczenia od utraty pracy skończywszy. Zdaniem prezesa UOKiK poowinien powstać ustawowy zakaz sprzedaży niektórych produktów seniorom, który chroniłby ich przed oszustami. Należy dodać że silver economy to nie tylko przestawienie produkcji i usług na rzecz seniorów, ale również z udziałem seniorów. Gospodarka senioralna wykorzystuje bezcenne kwalifikacje i doświadczenie starszych pracowników, których należy zatrzymać na rynku pracy możliwie najdłużej. Niestety ustawa obniżająca wiek emerytalny, która weszła w życie w październiku 2017r. wydaje się przeczyć tym sprawdzonym rozwiązaniom.

2017 forum trzeciego wieku 2 21

Generalnie srebrna gospodarka przez ekonomistów jest postrzegana jako złoty biznes. Najodważniejsi uczestnicy debat Forum III Wieku proponowali zmienić jej nazwę ze srebrnej na złotą. Podkreślali, że senior to bardzo przewidywalny konsument o stabilnych dochodach, marzenie każdego producenta.

Jak powinna wyglądać srebrna gospodarka w praktyce mówiła Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Wprowadzenie do obrotu każdego produktu, każdej usługi dla seniorów powinno być poprzedzone badaniem potrzeb osób starszych. A te potrzeby są coraz większe. Dotyczą nie tylko usług opiekuńczych, ale i edukacyjnych, turystycznych, rehabilitacyjnych i związanych z szeroko pojętym zdrowiem. Otwiera się ogromne pole do działania nowych technologii na potrzeby osób starszych (telemedycyma, teleopieka). Niemal niezagospodarowanym rynkiem pozostają mieszkania dla seniorów, które muszą być tak zlokalizowane i urządzone, aby mimo niesprawności pojawiających się z wiekiem - pozwoliły na samodzielne funkcjonowanie nie do końca sprawnemu seniorowi. Zmniejszający się tzw. potencjał opiekuńczy (mniejsza liczba bardzo zajętych, a często pracujących za granicą dzieci) sprawia, że zniedołężniałymi seniorami w Polsce nie będzie się miał kto opiekować. 

2017 forum trzeciego wieku 2 29

To ta grupa osób starszych zostanie w najbliższym czasie otoczona szczególną troską instytucji państwowych. Różne formy opieki nad osobami niesamodzielnymi zostały zapisane w dokumentach strategicznych, które zaanonsowano uczestnikom Forum III Wieku ustawi przedstawicieli rządu, parlamentu oraz instytucji centralnych. Kierunki zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski, uwzględniające zmiany demograficzne, przedstawiły m.in. Elżbieta Bojanowska - podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek - Żelazko - sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, prof. Józefina Hrynkiewicz - przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej. W debatach rząd reprezentował również Wojciech Kaczmarczyk - dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów), a głos zabierali m.in. wiceprezes GUS, prezes UOKIK, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Polskiej Unii Seniorów, władze regionu.

2017 forum trzeciego wieku 2 2

Uczestnicy debat reprezentujący rząd i parlament zdawkowo wspomnieli o głośnym w mediach programie 500+ dla seniorów. Jest on w trakcie przygotowywania. Zapowiedzeli natomiast nowy dokument strategiczny pn. "Polityki społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Solidarność. Uczestnictwo". Przygotowwana jest nowelizacja ustawy o osobach starszych, nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym (wymuszająca na samorządach tworzenie rad seniorów, jeśli pojawi się taka inicjatywa mieszkańców), trwają prace nad ustawą o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz o Krajowym Korpusie Solidarności (porządkująca działalność społeczną i wolontariat). Przygotowane dokumenty strategiczne kładą nacisk na zabezpieczenie potrzeb osób niesamodzielnych, najstarszych. Słabo wybrzmiało zainteresowanie decydentów wspomaganiem aktywności fizycznej, edukacyjnej i społecznej seniorów. A to najlepsza profilaktyka ograniczająca skalę niesamodzielności i zależności od osob trzecich w podeszłym wieku. Dlatego uczestnicy Forum III Wieku zwrócli się do odpowiednich ministerstw o udział przedstawicieli tego gremium w konsultacjach społecznych nad przygotowywanymi dokumentami.

2017 forum trzeciego wieku 2 19

Organizowane od 9 lat w ramach Forum III Wieku spotkania aktywnych środowisk seniorskich z przedstawicielami rządu, parlamentu, naukowcami i ekspertami - praktykami przyczyniło się do powstania i wdrożenia wielu projektów społecznych, ekonomicznych i infrastrukturalnych, które służą zarówno seniorom, jak i innym grupom społecznym. Powstały tak ważne dokumenty, jak np. "Założenia długofalowej polityki senioralnej w Polsce na lata 2014-2020", ustawa o osobach starszych, nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym, dająca możliwość tworzenia gminnych rad seniorów, nowelizacja ustawy o rentach i emeryturach. Samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne tworzą strategie, plany i programy działania ukierunkowane na rosnącą liczbę starszych mieszkańców. 

Opracowała: Ewa Piłat