Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2004 r. na wyraźne zapotrzebowanie społeczne. Inicjatywa mieszkańców Sądecczyzny przedstawiona władzom samorządowym zyskała od razu ich pełne poparcie, stając się wspólną inicjatywą Sądeczan, władz Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Starosty Nowosądeckiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego a także Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, zrzeszającego wielu znanych naukowców, polityków, przedstawicieli życia kulturalnego, pochodzących z Sądecczyzny.
Rokrocznie słuchaczami Sądeckiego UTW jest około 400 sądeckich seniorów.
Celem Sądeckiego UTW jest m.in. aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach życia społecznego, propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, podejmowanie działań zmierzających do utrzymania, nawiązania i zacieśniania więzi i kontaktów osobistych między osobami starszymi i młodym pokoleniem, prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk a także inspirowanie wszelkich działań na rzecz środowiska ludzi starszych, w tym również osób niepełnosprawnych, bezrobotnych i chorych.