Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2004 r. na wyraźne zapotrzebowanie społeczne. Inicjatywa mieszkańców Sądecczyzny przedstawiona władzom samorządowym zyskała od razu ich pełne poparcie, stając się wspólną inicjatywą Sądeczan, władz Prezydenta Miasta Nowego Sącza i Starosty Nowosądeckiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego a także Klubu Przyjaciół Ziemi Sądeckiej, zrzeszającego wielu znanych naukowców, polityków, przedstawicieli życia kulturalnego, pochodzących z Sądecczyzny.
Rokrocznie słuchaczami Sądeckiego UTW jest około 400 sądeckich seniorów.
Czytaj więcej

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku powstała by wspierać i reprezentować stowarzyszenia, które działają na rzecz osób starszych.

Za swoje podstawowe cele Federacja przyjęła zrzeszanie stowarzyszeń, które prowadzą działalność w zakresie edukacji i aktywizacji seniorów oraz ochrony ich praw, a także udzielają im wsparcia organizacyjnego, prawnego, logistycznego i finansowego. Federacja reprezentuje należące do niej uniwersytety na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym, kształtuje standardy działania, integruje środowisko uniwersytetów trzeciego wieku. Rozwija współpracę z administracją publiczną wszystkich szczebli, krajowymi oraz zagranicznymi uniwersytetami trzeciego wieku i organizacjami pozarządowymi. Zdobywa środki na działalność statutową własną i swoich członków.

Czytaj więcej