O projekcie

 

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest jednym z partnerów Projektu pt. „Akademia Organizacji Pozarządowych” realizowanego w okresie od 01.01.2012  do 31.12.2014 roku przez  Fundację EUROPA + z siedzibą w Brzeznej. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4  Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie instytucjonalne i merytoryczne Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych działającego na rzecz pogłębienia profesjonalizacji i zwiększenia skuteczności działalności organizacji pozarządowych z terenu Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt współrealizowany przez Sądecki UTW skierowany jest do osób fizycznych działających w organizacjach pozarządowych z terenu Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. W ramach realizowanego przedsięwzięcia Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku będzie realizowało następujące zadania:

1/ przeprowadzenie badania ankietowego środowiska NGO w Mieście Nowym Sączu i Powiecie Nowosądeckim a następnie - w oparciu o wnioski wynikające z przeprowadzonego badania - opracowanie i wdrożenie standardów działania Powiatowego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych,

2/ Świadczenie profesjonalnego doradztwa oraz usług prawnych i księgowych dla organizacji pozarządowych z terenu Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Wszystkie usługi świadczone w ramach projektu są BEZPŁATNE.

Szczegółowy opis wszystkich form i zasad korzystania ze wsparcia dostępnego w projekcie zawarty jest na stronie internetowej www.aop.europaplus.pl prowadzonej przez Lidera projektu – Fundację Europa +.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW