O projekcie

Animacja między pokoleniami projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego

Niniejszy projekt jest rozszerzoną kontynuacją działań Wnioskodawców skierowaną do seniorów i dzieci z terenu Małopolski. Jednym z najważniejszych wyznaczników zadania jest stworzenie możliwości dla uczestnictwa w życiu kulturalnym i integracji przedstawicieli różnych grup społecznych: dzieci i seniorów. Widząc ogromne zainteresowanie wspólnymi działaniami zarówno wśród seniorów jak i dzieci i młodzieży wnioskodawcy po zebraniu wniosków i doświadczeń zamierzają wspólnie realizować kolejny projekt. Zaprojektowany został spójny program międzypokoleniowej aktywności. Jego ideą jest spotkanie osoby starszej z młodą, nowoczesności z tradycją. W ramach zadania planowane są spotkania kameralne międzypokoleniowe w formie warsztatów, wykładów, wyjście do kina a także wydanie biuletynu dokumentującego zrealizowane przedsięwzięcie. \

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie następujących działań:

1. Wykłady

Sądecki UTW w ramach swojej działalności prowadzi systematyczne wykłady z różnych dziedzin nauki. Wykłady audytoryjne oraz specjalistyczne (dla czterech sekcji: kulturoznawstwa, medycznej i profilaktyki zdrowia, psychologicznej oraz geograficzno-przyrodniczej) odbywają się raz w miesiącu dla każdej z grup.

Planuje się przeprowadzenie 4 wykłady po dwie godziny lekcyjne. W wykładach wezmą udział słuchacze Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykłady odbywać się będą w salach udostępnionych przez Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”. Zakłada się, iż w każdym wykładzie weźmie udział ok. 50-80 osób. Z każdego wykładu sporządzona zostanie lista obecności. Do przeprowadzenia wykładów zaangażowani zostaną kulturoznawcy, znawcy kultury regionu, wykładowcy uczelni wyższych z którymi wnioskodawca współpracuje. Podczas wykładów wykorzystane zostaną aktywne i nowoczesne formy przekazu – prezentacje multimedialne.

W tym w ramach projektu planuje się przeprowadzenie 1 wykład międzypokoleniowy przeznaczony dla seniorów, dzieci i młodzieży. Temat wykładu będzie odpowiednio dopasowany do obu grup wiekowych.

2. Warsztaty tematyczne

a) Warsztaty architektoniczne Podczas warsztatów architektonicznych dzieci będą projektować domy i miasto. Poznają skomplikowaną strukturę tkanki miejskiej, zmienią się w budowniczych i świadomych urbanistów. Przy pomocy prostych materiałów zbudują w dużej skali model miasta, po którym będzie można się poruszać. W ten sposób zobaczą, jak „działa” miasto. Poznają też alternatywne metody pozyskiwania energii, czystej wody i ciepła oraz stworzą makiety niezwykłych kolektorów i oczyszczalni. Celem warsztatów jest przybliżenie dzieciom zagadnień związanych z architekturą najbliższego otoczenia – domu i miasta. Dzięki warsztatowej – praktycznej formie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak funkcjonuje budynek i miasto, co różni, a co łączy te dwie struktury. Zabawy w projektowanie i budowanie rozwijają u dzieci wyobraźnię przestrzenną, kreatywność oraz zdolności manualne. Zapraszają do dialogu z architekturą. Uczą pracy w grupie i wyrażania własnego zdania. Seniorzy wezmą udział w warsztatach jako opiekunowie i pomocnicy, aby wspomóc dzieci w pracy i tłumaczyć im w prosty i zrozumiały sposób skomplikowane zawiłości architektury. Będą ich mentorami przez co poczują się docenieni przez wnioskodawców i przez dzieci. W warsztatach weźmie udział 12 osób + 3 seniorów, opiekunów. Na zajęciach prowadzona będzie lista obecności oraz zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna

b) Warsztaty reżyserii dźwięku. W trakcie zajęć dzieci będą omawiać konkretne zabiegi dźwiękowe w filmie animowanym, poznają pojęcia atmosfery dźwiękowej i efektów dźwiękowych – a wszystko to w ciekawej i zabawnej formie quizu. Prowadzący pobudzą wyobraźnię uczestników, prosząc ich o wymyślenie sceny wyłącznie na podstawie usłyszanych dźwięków. Dzieci przeanalizują poszczególne warstwy dźwiękowe (dialogi, efekty, muzyka) na podstawie fragmentu filmu oraz emocje, jakie są przez nie wywoływane. Jednym z zadań, jakie muszą wykonać samodzielnie, będzie wybranie rekwizytów potrzebnych do udźwiękowienia reklamy. Celem warsztatów jest rozwinięcie wrażliwości audiowizualnej dzieci, poprzez ukazanie im relacji pomiędzy dźwiękiem i obrazem w filmie, oraz uświadomienie im, jak istotny wpływ na odbiór filmów ma warstwa dźwiękowa. Istotnym elementem zajęć jest również zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami i narzędziami pracy reżysera dźwięku. Seniorzy wezmą udział w warsztatach jako opiekunowie i pomocnicy, aby wspomóc prowadzących w pracy. Będą ich mentorami przez co poczują się docenieni przez wnioskodawców i przez dzieci. W warsztatach weźmie udział 12 osób + 3 seniorów, opiekunów. Na zajęciach prowadzona będzie lista obecności oraz zostanie sporządzona dokumentacja fotograficzna.

c) Wyjście do kina – dopełnieniem warsztatów z reżyserii dźwięku będzie wyjście do kina. Dzieci będą mogły zwrócić uwagę na elementy dźwiękowe o których uczyli się na warsztatach. Wyjście zaplanowane zostało dla grupy 50 osób.

d) Przygotowanie biuletynu planuje się ze zostanie przygotowany Biuletyn Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Publikacja będzie miała za zadanie promować współprace międzypokoleniową seniorów i młodzieży, korzyści płynące z aktywizacji społecznej seniorów. W poszczególnych kwartalnikach zostanie zaprezentowana dokumentacja zdjęciowa z przebiegu zajęć, wywiady z uczestnikami zajęć zarówno młodymi jaki i starszymi osobami. Uczestnicy będą mieli okazje wypowiedzenia się w jaki sposób realizacja projektu wpłynęła na m.in. na postrzeganie innych ludzi czy współprace międzypokoleniową. Biuletyn będzie bezpłatnie rozdystrybuowany m.in. do placówek szkolnych, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, przedstawicieli władz samorządowych, uczelni wyższych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW