[13-07-2018] „POLACY I INNI... TRZYDZIEŚCI LAT PÓŹNIEJ"

Słuchacze SUTW wzięli udział w badaniach naukowych „POLACY I INNI... TRZYDZIEŚCI LAT PÓŹNIEJ"prowadzonych przez prof. dr hab. Ewę Nowicką-Rusek oraz p. Joannę Perzynę (Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego) jako część projektu "Polacy i inni..." dofinansowanego z Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS.

Badanie, w którym uczestniczyło 11 seniorów, miało formę wywiadu. Rozmowa z każdą osobą  trwała około 30- 45  min. 

Celem projektu jest przeprowadzenie po raz trzeci badania, wykonanego po raz pierwszy w czerwcu 1988 roku i powtórzonego następnie w czerwcu 1998 r., których wyniki były prezentowane w książce „Swoi i obcy" (Ewa Nowicka red. 1990) oraz w 2001 roku (Ewa Nowicka i Sławomir Łodziński: „U progu otwartego świata"). Obserwacja obecnej gwałtownej fali migracji w Europie (określanej najczęściej mianem „kryzysu migracyjnego") i związanych z nią dyskusji, mającej także miejsce w naszym kraju sprawia, że przeprowadzenie aktualnej diagnozy poprzez powtórzenie badania jest kwestią ważna również publicznie.

Badanie w swojej części ilościowej (sondażowej) będzie powtórzeniem w zasadniczych zarysach badań z lat poprzednich. Oparte ono będzie na wypracowanym zespołowo, sprawdzonym i sprawdzającym się w badawczej praktyce kwestionariuszu z wprowadzonymi zmianami i dodatkami, które wynikają ze zmian rzeczywistości społecznej w Polsce w okresie ostatnich ponad 30 lat.

Druga część badania będzie miała charakter jakościowy i będzie zorientowana na pogłębienie obecnego obrazu przeważających postaw wobec „obcych" i „innych" w polskim społeczeństwie. Badanie w całości dostarczy materiału empirycznego umożliwiającego ocenę stopnia i kierunku przeobrażeń postaw i opinii społeczeństwa polskiego w zakresie jego autodefinicji (koncepcji polskości) oraz funkcjonowania społecznie uznanych granic etnicznych, związanych ze stosunkiem do „innych" etnicznie i rasowo.

Rezultatem badania będzie diagnoza długofalowych procesów przemian postaw społeczeństwa polskiego wobec odmienności i własnej tożsamości, możliwa dzięki porównaniu wyników badania z lat 1988 – 1998 oraz 2017. Ponadto publikacja rezultatów będzie miała istotne znaczenie edukacyjne i perswazyjne, dostarczając kompetentnego materiału debatom publicznym.