[12-03-2018] Nieodpłatna pomoc prawna w Nowym Sączu

Fundacja IWO – Doradztwo Obywatelskie zachęca do korzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu.

 W okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Fundacja prowadzi Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu (w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przy. ul. Jagiellońskiej 33).

Porad prawnych udzielają adwokaci oraz radcowie prawni codziennie, w godzinach od 16.00 – 20.00.

Możliwość skorzystania z darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) przysługuje: 

 • młodzieży do 26. roku życia,
 • osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, 
 • osobom, które ukończyły 65. lat,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatantom, 
 • weteranom,
 • zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobietom w ciąży.

Uprawnieni mogą uzyskać darmową pomoc prawną w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana w ramach Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Sączu nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub  o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu

Dokument do pobrania