[22-06-2022] Projekt ABC Seniorów - Aktywność i Bezpieczeństwo Cyfrowe Seniorów.

znaki strona www 2

Od 1 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt pt. ABC Seniorów - Aktywność i Bezpieczeństwo Cyfrowe Seniorów, dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2022.

CEL PROJEKU

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności i bezpieczeństwa cyfrowego osób w wieku 60+, kobiet i mężczyzn, mieszkańców Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, poprzez podniesienie ich kompetencji cyfrowych tj. wiedzy, praktycznych umiejętności, a także kształtowanie postaw w zakresie bezpiecznego i świadomego korzystania z narzędzi teleinformatycznych służących seniorom.

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie obsługi i bezpiecznego korzystania z różnorodnych e-usług [e-usługi publiczne, e-bankowość, e-sklep, e-kultura],
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie tworzenia i edytowania plików tekstowych,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie odpowiedzialnego i świadomego korzystania z różnych form komunikacji przy użyciu smartfonów/komputerów z dostępem do Internetu,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie wykonywania zdjęć i filmów z wykorzystaniem funkcji własnego smartfona,
 • upowszechnienie wiedzy i podnoszenie świadomości seniorów w zakresie narzędzi teleinformatycznych służących osobom starszym oraz bezpieczeństwa cyfrowego.

GRUPA DOCELOWA

Projekt jest dedykowany osobom w wieku 60+, kobietom i mężczyznom, mieszkańcom Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, bez względu na posiadany status na rynku pracy oraz poziom wykształcenia. Z działań projektowych będą mogły skorzystać osoby posiadające zróżnicowany poziom zaawansowania w obsłudze nowych technologii [komputera/ Internetu/ smartfona] - przede wszystkim osoby o niskich i średnich kompetencjach w tym zakresie. Udział w planowanych warsztatach będzie poprzedzony procesem rekrutacyjnym.

 

aktywni_logo.png   MRiP_logo.png

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
RZĄDOWEGO PROGRAMU WIELOLETNIEGO NA RZECZ OSÓB STARSZYCH
„AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025. EDYCJA 2022.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu wdrożony zostanie pakiet atrakcyjnych działań
o charakterze edukacyjno-informacyjnym i aktywizującym, z naciskiem położonym na ćwiczenia, obejmujący:

 1. organizację i przeprowadzenie wykładów z cyklu „Seniorzy – Aktywni i Bezpieczni Cyfrowo”;
 2. organizację i przeprowadzenie warsztatów „ABC Seniora – e-usługi”;
 3. organizację i przeprowadzenie warsztatów „ABC Seniora – edycja tekstu”;
 4. organizację i przeprowadzenie warsztatów „ABC Seniora – nowe media”;
 5. organizację i przeprowadzenie warsztatów plenerowych „ABC Seniora – fotosmartfon”;
 6. prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej „ABC Seniora – Aktywny Bezpieczny Cyfrowy" na Facebooku i poprzez newslettery.

ZAPLANOWANE REZULTATY                     

 • przeprowadzone zostaną 4 wykłady z cyklu „Seniorzy – Aktywni i Bezpieczni Cyfrowo”, trwające 1 godz. zegarową. W każdym z wykładów weźmie udział

średnio 50 os. [łącznie 200 os.];

 • przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczestników 5 grup warsztatów „ABC Seniora – e-usługi” – w każdej z grup odbędzie się 12 spotkań trwających po 2 godz. lek;.
 • przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczestników 3 grup warsztatów „ABC Seniora – edycja tekstu” – w każdej z grup odbędzie się 12 spotkań trwających po 2 godz. lek.;
 • wydane zostaną 3 numery Biuletynu Sądeckiego UTW, w których opublikowane zostaną wybrane teksty/materiały opracowane przez uczestników warsztatów „ABC Seniora – edycja tekstu”, a tematem przewodnim publikacji będą zagadnienia dotyczące aktywności cyfrowej i bezpieczeństwa informatycznego osób starszych – każdy numer wydrukowany w ilości 500 sztuk;
 • przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczestników 3 grup warsztatów „ABC Seniora – nowe media” – w każdej z grup odbędzie się 12 spotkań trwających po 2 godz. lek.;
 • przygotowane zostaną 3 audycje będące efektem prac uczestników warsztatów „ABC Seniora – nowe media”, które zostaną wyemitowane w lokalnym radiu;
 • przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczestników 2 grup warsztatów plenerowych „ABC Seniora – fotosmartfon” – dla każdej z grup zorganizowany zostanie 3 dniowy kurs obejmujący 21 godz. lek. zajęć, każda z grup liczyć będzie 12 os.
 • wydany zostanie kalendarz na 2023 r. ze zdjęciami wykonanymi przez uczestników warsztatów „ABC Seniora – fotosmartfon” – nakład 500 sztuk;
 • przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno-informacyjna „ABC Seniora – Aktywny Bezpieczny Cyfrowy", w ramach której opublikowanych zostanie co najmniej 50 postów na profilu Sądeckiego UTW na Facebooku oraz wydanych i upowszechnionych zostanie 7 newsletterów na temat narzędzi teleinformatycznych skierowanych do osób starszych [w tym e-usług publicznych], nowinek technologicznych, innowacyjnych rozwiązań tworzonych z myślą o osobach starszych, a także cyberzagrożeń i zasad bezpiecznego korzystania z sieci;
 • nastąpi upowszechnienie Biuletynów Sądeckiego UTW oraz kalendarzy na 2023 r. wśród min. 100 osób/ podmiotów;
 • Wydane newslettery zostaną rozesłane do 50 podmiotów z terenu Nowego Sącza i 16 gmin powiatu nowosądeckiego prowadzących działalność na rzecz osób starszych [m.in.: organizacje seniorskie, kluby seniora, gminne instytucje samorządowe – centa kultury/biblioteki];
 • wydrukowanych zostanie 10 plakatów promujących projekt;
 • liczba niepowtarzalnych bezpośrednich uczestników zadania wyniesie 50.

plakat sutw aktywni 2022