[01-05-2021] Siłownia Seniora.

znaki strona www 2

Od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt pt. Siłownia Seniora, współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Sport dla Wszystkich - Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.

Logo MKDNiS kolorowe

CEL PROJEKU

Projekt „Siłownia Seniora” ma na celu upowszechnianie prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych walorów sportu poprzez zwiększenie aktywności sportowej osób w wieku 50+ z Nowego Sącza/powiatu nowosądeckiego. Projekt ma przeciwdziałać negatywnym efektom braku aktywności ruchowej, pomóc uczestnikom wdrożyć nawyk systematycznej aktywności ruchowej, a przez to wpłynąć nawydłużenie okresu utrzymania dobrego stanu zdrowia fizycznego i emocjonalnego, sprawności oraz samodzielności uczestników.

GRUPA DOCELOWA

Niniejsze zadanie adresowane jest do mieszkańców subregionu Sądeckiego: miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego - przede wszystkim osób dojrzałych i starszych w wieku 50 lat i więcej, będących biernymi w sferze aktywności sportowej.

Realizacja zadania pozwoli uczestnikom projektu poznać formy aktywności sportowej, dobrane i dostosowane do osób dojrzałych i starszych, wspomoże we wdrożeniu nawyku systematycznej aktywności fizycznej oraz nauczy czerpać korzyści z utrzymania sprawności, samodzielności, niezależności.

Rekrutacja na działania będzie mieć miejsce w biurze realizatora projektu

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

- 2 grupy zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej

- cykl zajęć nordic walking - trasy turystyczne i piesze Nowego Sącza/ powiatu nowosądeckiego.

ZAPLANOWANE REZULTATY

- Zostanie stworzona jedna kompleksowa oferta zajęć aktywności ruchowej

-  min. 45 niepowtarzalnych uczestników zadania.

- łącznie odbędą się 32 h zajęć "gimnastyka ogólnorozwojowa"   tj.  2 grupy ( w każdej minimum 10 osób)  po 16 godzin zajęć.

-  łączenie odbędzie się 24 h  zajęć nordic walking  tj. 12 spotkań po 2 godziny - w każdym weźmie udział min. 10 uczestników

- wdrożenie nawyku systematycznej aktywności sportowej wśród osób w wieku 50+ z terenu miastaNowego Sącza, powiatu nowosądeckiego o różnym statusie społecznym.

- poprawa sprawności fizycznej, zdolności motorycznych, stanu zdrowia i jakości życiauczestników zadania

- przełamanie barier i oporów osób dojrzałych i starszych w zakresie podejmowania systematycznej aktywności sportowej

- integracja osób dojrzałych i starszych oraz wzajemna motywacja do podejmowania systematycznej aktywności ruchowej

- podniesienie świadomości osób dojrzałych i starszych w zakresie korzyści stałej i systematycznej aktywności sportowej oraz odpowiedzialności za swoje zdrowie i wpływanie na jegojakość

- wzrost samooceny

silownia seniora dofinansowanie