[04-08-2021] Sm@rt Senior w świecie nowych technologii.

 

znaki strona www 2

Od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku realizuje projekt pt. Sm@rt senior w świecie nowych technologii, współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021.

 

info dofinansowanie

CEL PROJEKU

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych tj. wiedzy, praktycznych umiejętności, a także kształtowanie postaw w zakresie korzystania z technologii cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa informatycznego, wśród osób w wieku 60+, kobiet i mężczyzn, mieszkańców Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego

Cele szczegółowe:

 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie obsługi i bezpiecznego korzystania z nowych technologii [komputer/smartfon/Internet],
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych, komunikacji medialnej i wizerunkowej z wykorzystaniem nowych technologii,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie mobilnej fotografii i filmów wideo z wykorzystaniem funkcji własnego smartfona,
 • upowszechnienie wiedzy i podnoszenie świadomości seniorów w zakresie zasad bezpieczeństwa informatycznego oraz kształtowanie postaw w obliczu zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z nowych technologii.

GRUPA DOCELOWA

Projekt jest dedykowany osobom w wieku 60+, kobietom i mężczyznom, mieszkańcom Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego, bez względu na posiadany status na rynku pracy oraz poziom wykształcenia. Z działań projektowych będą mogły skorzystać osoby posiadające zróżnicowany poziom zaawansowania w obsłudze nowych technologii - przede wszystkim osoby o podstawowych i średnich kompetencjach w tym zakresie.

Udział w planowanych warsztatach będzie poprzedzony procesem rekrutacyjnym.

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

W ramach projektu utworzona będzie multimedialna pracownia warsztatowa oraz mobilne studio produkcji medialnej i wdrożony zostanie pakiet atrakcyjnych działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym i aktywizującym, z naciskiem na ćwiczenia praktyczne, obejmujący:

 • organizację i przeprowadzenie warsztatów Sm@rt Seniorzy w świecie nowych technologii” z zakresu obsługi i korzystania z nowych technologii, w tym bezpieczeństwa informatycznego,
 • organizację i przeprowadzenie warsztatów Sm@rt Seniorzy w świecie nowych mediów” z zakresu mediów cyfrowych, komunikacji medialnej i wizerunkowej z użyciem nowych technologii,
 • organizację i przeprowadzenie warsztatów „Smartfon – moje mobilne studio foto-video” z zakresu mobilnej fotografii i filmów wideo z wykorzystaniem funkcji własnego smartfona,
 • wydanie i upowszechnienie drukowanej broszury pt. Sm@rt Seniorzy. Jesteśmy bezpieczny w sieci” oraz
 • regularne zamieszczanie postów na temat nowinek technologicznych, innowacyjnych rozwiązań tworzonych z myślą o os. starszych oraz dot. bezpieczeństwa informatycznego na profilu Sądeckiego UTW na Facebooku.

ZAPLANOWANE REZULTATY

 • przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczestników 5 grup warsztatów „Sm@rt Seniorzy w świecie nowych technologii” z zakresu obsługi i korzystania z nowych technologii - każda grupa odbędzie 20 spotkań po 2 godz. lek. Grupy liczyć będą po 4 osoby,
 • utworzona zostanie multimedialna pracowania warsztatowa wyposażona w nowoczesny monitor interaktywny oraz 4 indywidualne stanowiska do nauki,
 • przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczestników 3 grup warsztatów „Sm@rt Seniorzy w świecie nowych mediów” z zakresu mediów cyfrowych, komunikacji medialnej i wizerunkowej z użyciem nowych technologii - każda grupa odbędzie 20 spotkań po 2 godz. lek. Grupy liczyć będą po 4 osoby,
 • utworzone zostanie mobilne studio produkcji,
 • przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczestników 2 grup warsztatów „Smartfon – moje mobilne studio foto-video” z zakresu mobilnej fotografii i filmów wideo z wykorzystaniem funkcji własnego smartfona uczestników zajęć - każda grupa odbędzie 10 spotkań po 2 godz. lek. Grupa liczyć będą po 8 osób,
 • wydany zostanie kalendarz na 2022 r. ze zdjęciami wykonanymi przez uczestników warsztatów „Smartfon – moje mobilne studio foto-video” – nakład 500 egzemplarzy,
 • zakupione zostaną kijki - "selfie stick" dla uczestników warsztatów „Smartfon – moje mobilne studio foto-video”,
 • wydana zostanie broszura edukacyjno-informacyjna pt. „Sm@rt Seniorzy. Jesteśmy bezpieczny w sieci” – nakład 500 egzemplarzy,
 • opublikowane zostanie co najmniej 63 posty na profilu Sądeckiego UTW na Facebooku dot. nowinek technologicznych, innowacyjnych rozwiązań tworzonych z myślą o osobach starszych, a także cyberzagrożeń i zasad bezpiecznego korzystania z sieci.
 • 100 - min. liczba osób/podmiotów wśród których nastąpi upowszechnienie/ dystrybucja broszury pt. „Sm@rt Seniorzy. Jesteśmy bezpieczny w sieci” oraz kalendarza na 2022 r.

plakat na www