[02-03-2021] Projekt "Zdrowy i aktywny sądecki senior".

Stowarzyszenie Sądecki UniwersytetTrzeciego Wieku w okresie od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. realizuje projekt „ZDROWY i AKTYWNY SĄDECKI SENIOR”, który dedykowany jest słuchaczom SUTW - osobom starszymz terenu miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego.

Głównym celem projektu jest skuteczna edukacja prozdrowotna seniorów w wieku 50 + na rzecz ich pomyślnego starzenia się, zapobiegania typowym dla wieku starszego chorobom somatycznym i psychicznym, zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych oraz zwiększenie różnorodności oferty edukacyjnej dla tej grupy wiekowej.

Tematyka działań proponowanych w projekcie będzie obejmować zagadnienia związane ze zdrowiem psychicznym  (w tym najczęściej występującymi chorobami psychicznymi w wieku starszym), profilaktyką zaburzeń psychicznych, wspieraniem różnych funkcji poznawczych, profilaktyką typowych chorób wieku starczego, unikaniem zachowań ryzykownych pod względem zdrowotnym, a także zdrowym żywieniem osób starszych oraz znaczeniem aktywności fizycznej w celu utrzymania jak najdłużej sprawności i samodzielności.

Działania projektowe mają stymulować funkcje poznawcze, takie jak: pamięć, koncentracja, percepcja, spostrzegawczość, twórczość (kreatywność, przełamywanie nawyków, szukanie rozwiązań), pozytywne myślenie, funkcje zarządcze (planowanie, kontrola, organizacja, podejmowanie decyzji). Poprzez formę zajęć (w grupach) działania będą wspierać aktywność społeczną, przyczyniać się do rozwinięcia kontaktów interpersonalnych, wspierać edukację w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, przełamywania stereotypów i uprzedzeń dot. współpracy w grupie.